HomeNieuws Vóór versterkte Samenwerking

Vóór versterkte Samenwerking

Publicatiedatum: 27 jan. 2017

 Vóór versterkte Samenwerking

Beste lezer,

Zoals u in de media heeft kunnen volgen, heeft de Provincie Zuid-Holland plannen met de Hoeksche Waard. Omdat er volgens hen een aantal zaken efficiënter en effectiever kunnen worden geregeld, wil de Provincie dat de Hoeksche Waardse gemeenten de handen ineen slaan. Dat kan op twee bestuurlijke manieren: door middel van een versterking van de huidige regionale samenwerking of middels een herindeling.

Versterking van de huidige regionale samenwerking houdt in dat regionale onderwerpen efficiënt kunnen worden beslist op regionaal niveau zonder dat de 5 afzonderlijke gemeenten daar eerst nog hun fiat over moeten geven. Er kan dan sneller worden gewerkt, en de regio wint daarmee aan slagkracht.

De gemeenteraden blijven in de 5 dorpen en gaan over alle zaken die op dorpsniveau liggen.

Herindeling/fusie houdt in dat de 5 afzonderlijke dorpen ophouden onafhankelijk te bestaan en dat er één gemeenteraad en college komt voor het hele eiland.

Na een uitvoerig onderzoekstraject besloten 3 van de 5 gemeenteraden in de Hoeksche Waard (Korendijk, Binnenmaas en Cromstrijen) dat zij meer zien in een versterking van de huidige regionale samenwerking. Daarmee stemden zij dus tegen een fusie. Desalniettemin besloot Gedeputeerde Staten van de Provincie dat er een fusie moet komen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Provinciale Staten moet zich nog uitspreken over het besluit van Gedeputeerde Staten, en daarna gaat het besluit naar de Tweede Kamer en tenslotte naar de Eerste Kamer. Het traject is dus nog lang niet gelopen.

Standpunt van SGP Korendijk

De fractie van SGP Korendijk heeft gestemd vóór een versterking van de regionale doorzettingsmacht. Samen met CDA Binnenmaas, CDA Cromstrijen, CDA Korendijk, GBK Korendijk, VVD Cromstrijen, Cromstrijen ’98, Fractie Baars, Fractie Nieland, GBBM en Strijens Belang hebben we op verzoek van de Provincie een model ontwikkeld voor deze versterkte samenwerking. Dit model is getoetst door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), juridische experts van Drechtsteden en de Provincie Zuid-Holland, en een aantal hoogleraren gespecialiseerd in intergemeentelijke samenwerking. Allen gaven zij een positief advies en er is landelijk interesse voor ons model; onze groep heeft inmiddels al gesproken op een landelijk congres over intergemeentelijke samenwerking om ons model toe te lichten. 2

 Kortom, we hebben een volwaardig alternatief voor fusie wat kan rekenen op een meerderheid van de gemeenten in de Hoeksche Waard. Daarmee heeft het model van versterkte samenwerking meer draagvlak dan fusie. Het uitgangspunt van SGP Korendijk is, dat fusie een goede methode kan zijn als gemeenten zelf graag willen fuseren. In de Hoeksche Waard willen maar 2 van de 5 gemeenten dat, dus van herindeling van onderaf is geen sprake.

 We merken dat door de voorstanders van een herindeling nogal wat vooroordelen en foute veronderstellingen naar voren brengen. Deze willen we stuk voor stuk ontkrachten en kort toelichten:

Misverstand 1: ‘Bij een herindeling krijgen we betere ambtenaren’

Nee, ook dan blijven dezelfde ambtenaren zitten. Geen verschil tussen beide modellen. De kans neemt zelfs toe dat er ‘duurdere’ ambtenaren worden aangetrokken die de streek niet kennen.

 Misverstand 2: ‘Een herindeling is beter voor de ondernemers, want dan krijgen ze één loket’

 Ook bij versterking van de samenwerking komt er één loket voor ondernemers en maatschappelijke instellingen. Geen verschil tussen beide modellen. Overigens hebben ondernemers die zich in de Hoeksche Waard willen vestigen nu ook al één loket.

 Misverstand 3: ‘Bij een herindeling zijn Korendijkers goedkoper uit’

Nee, dat is onjuist. Er wordt gegoocheld met getallen en cijfers om de inwoners een worst voor te houden. Creatief boekhouden noemen we dat, en dat is niet het eerlijke verhaal. Bij een herindeling zijn er ook veel kosten die er bij een versterking van de samenwerking niet zijn, en uit ervaring van andere fusiegemeenten blijkt dat inwoners bij een herindeling vaak juist duurder uit zijn. Het Rijk geeft een vergoeding voor de eerste kosten (frictiekosten noemen ze dat), ongeveer 20 mln euro, maar die gaan op aan de organisatie van de fusie en daar houden de inwoners niets van over. Deze kosten hoeven we niet te maken als we de samenwerking versterken.

Misverstand 4: ‘Ook bij een herindeling blijft er lokaal goed contact met inwoners en verenigingen’

 Dit klopt niet. Bij een fusie komt het bestuur en de gemeenteraad, hoe dan ook, veel verder van de inwoners te staan. Voorstanders van een herindeling proberen dat te maskeren door te praten over ‘kleine kernenbeleid’, wat inhoudt dat de dorpsvereniging in uw dorp voortaan de belangen van de inwoners moet verdedigen. Dat vinden wij een verslechtering van de huidige situatie. Immers, een dorpsvereniging is niet democratisch gekozen en kan ook niet de belangen tussen de kernen van Korendijk afwegen, zoals de gemeenteraad dat nu voor u doet. Bestuur op grote afstand betekent dat de korte lijntjes zoals wij nu als raadsleden met u hebben, verdwijnen. De dorpsvereniging zal dan (als ondemocratisch orgaan) voor u moeten proberen aandacht te krijgen voor lokale zaken, maar de nieuwe regionale gemeenteraad hoeft niet naar hen te luisteren en ze hebben geen stemrecht.

Misverstand 5: ‘De regio Hoeksche Waard wordt sterker en beter door een fusie en dat is weer beter voor inwoners en ondernemers’

 Het model voor versterking van de samenwerking maakt de regio net zo goed krachtiger als een fusie, met dit verschil dat bij een versterkte samenwerking de 3

 inwoners er geen nadelen van ondervinden in hun dagelijkse leefomgeving, terwijl een fusie veel veranderingen en onrust geeft.

 Misverstand 6: ‘De identiteit van de dorpen blijft gegarandeerd’.

Dit is niet zo. De Identiteit met een hoofdletter is voor ons het meest zwaarwegende punt. De Christelijke waarden in onze dorpen zijn ons veel, zo niet alles, waard. U weet dat de SGP de Bijbel, het Woord van God, als basis heeft voor haar doen en laten. De Heere geeft in Zijn Woord aan dat het heilzaam is om te leven overeenkomstig Zijn Woord. We zijn dankbaar hoe dit in onze gemeente Korendijk vorm en inhoud krijgt en dat echt niet alleen door óns toedoen. Ook andere partijen stemmen af op de cultuur en de leefgewoonten van onze inwoners, waardoor ook op dat punt de eigenheid van de dorpen blijft bestaan. Als SGP-fractie geloven wij dat we op dit punt te veel uit handen geven wanneer we overgaan naar een herindeling, ondanks alle toezeggingen en beloftes die op dit punt aan ons worden gedaan om ons over de streep te krijgen.

 Concreet kunt u denken aan de zondagsopenstelling van winkels, de openingstijden in van de horeca, afschaffen van het ambtsgebed voor een gemeenteraadsvergadering, enzovoort!

 De identiteit met een kleine i, de leefbaarheid in de dorpen, de sociale cohesie, is in de verschillende dorpskernen en buurtschappen van Korendijk sterk, maar tegelijk erg verschillend. Hoe vaak merken wij het in deze raad niet hoe groot de verschillen zijn. Wij denken dat bij een herindeling deze identiteit geheel verloren gaat. Alle dorpen in de Hoeksche Waard worden straks over één kam geschoren.

 SGP Korendijk roept u op om ons te helpen, samen met Cromstrijen en Binnenmaas, de Hoeksche Waard te versterken door een goede, solide en stevige samenwerking. Daarvoor hebben wij uw stem nodig op woensdag 15 maart!

Hartelijke groet,

Fractie SGP-Korendijk

Contactpersoon: Fractievoorzitter Johan Matze (jkmatze@solcon.nl / 06- 2096 2097)